گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته | accused | 11158

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته در 28 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته

در شكل ( 5-4) (الف ) و (ب ) ، خطوط پرنشاندهنده جریان های اولیه و ثانویه در مد ناپیوسته است . جریان اولیه از مقدار صفر به شكل مثلثی شروع به زیاد شدن می كند تا سطح Ip (نقطه B ) در پایان دوره روشنای ترانزیستور (شكل 5-4 الف ) .

در لبه خاموش شدن سویچ جریان اولیه كه به IP1 رسیده است به ثانیویه منتقل می شود (نقطه H ) كه تازمانیكه سردات دار ثانیویه مثبت است در طی خاموش بودن سویچ جریان ثانویه كه با نسبت بطور خطی نزول می كند كه Ls اندركتانس ثانیویه است و برابر .

این جریان در نقطه I به صفر می رسد . یك زمان مرده Tdt قبل از شروع دوره روشنایی بعدی در نقطه F بوجود می آید . همه انرژی ذخیره شده در اولیه اكنون قبل تز شروع سویچ در دوره بعد ( ثانویه منتقل شده است ) .مقدار متوسط یا DC جریان خروجی برابر متوسط مثلث GHT ضرب در دیوتی سایكل Toff/t است . حال برای باقی ماندن حالت ناپیوسته ، بایستی یك زمان مرده Tdt (شكل b 5-4 ) بین صفر شدن جریان ثانویه و شروع به افزایش یافتن جریان اولیه در روشن شدن سویچ وجود داشته باشد .

اگر توان پیشتری در خروجی مورد نیاز باشد ( با كاهش Ro ) ، طبق رابطه زیر Too بایستی افزایش یابد تا ولتاژ خروجی ثابت بماند.

با افزایش Ton ( در Vdc ثابت ) ، شیب جریان اولیه ثابت می ماند و پیك جریان همانطور كه در شكل (الف 5-4) نشان داده شده است از مقدار B به d می رسد مقدار پیك جریان ثانویه (= ) در شكل (5-4 ب ) از H به k فزایش می یابد و در زمان دیرتری شروع می شود ( از G به J ) .

برای ثابت ماندن ولتاژ خروجی بوسیله حلقه كنترل ، شیب ثانویهاثابت می ماند و نقطه ای كه جریان ثانویه می شود به زمان روشن شدن بعدی نزدیكتر می شود كه نتیجتا باعث كاهش زمان Tdt می شود و اگر Tdt به صفر برسد به نقطه پایان مد ناپیوسته می رسیم . همچنین با كاهش VIN و توان ثابت خروجی ،Ton بایستی افزایش یابد و در نتیجه Tdt كاهش می یابد .

توجه شود تا زمانیكه مدار در مد ناپیوسته كار می كند و یك زمان مرده Tdtوجود دارد زیاد شدن زمان روشنایی سویچ ، افزایش وسعت جریان مثلثی اولیه را بدنبال دارد و نیز سطح جریان ثانویه از GHI به JKL تغییر می كند.

از آنجایی كه جریان DC خروجی ، متوسط جریان مثلثی ثانویه ضرب در ویوتی سایكل می باشد آنگاه با افزایش زمان روشن ، جریان ثانویه بیشتری برای بار در دسترس خواهد بود . وقتی كه زنان مرده از بین رفت ، هرگونه افزایشی در جریان بار به افزایش زمان Ton و كاهش Toff نیاز دارد تا اینكه انتهای جریان ثانویه نتواند بیشتر به راست كشیده شود جریان ثانویه از نقطه عقبتر J و نقطه بالاتر K ، شروع می شود (شكل 5-4) ب .

سپس در نقطه شروع بعدی زمان روشن سویج (F در شكل (5-4) الف ) یا L در شكل (5-4) ب ) همچنان جریان یا انرژی مشابه از ثانویه به خارج منتقل می شود.

اكنون لبه شروع جریان اولیه یك برش خواهد داشت . حلقه فیربك می كوشد برای تامین كردن جریان مورد نیاز روشنایی را به بعد از J طول بدهد .

حال با پایان یافتن زمان خاموش ، جریان ثانوی در انتهای این زمان مقدار غیرصفر خواهد دانست و از اینجا می توان گفت كه پرش جریان در آغاز مرحله بعد بیشتر می شود .

سرانجام بعد از سیكلهای سویچینگ فراوان ، پرش ابتدای لبه جریان اولیه و نیز مقدار پایانی جریان ثانویه در شكل ( 5-4) به اندازه كافی بالاخواهد رفت از آنجاكه ناحیه xyzw مقداری بزرگتر از آنكه جریان خروجی را تامین كند شده است . حال حلقه كنترل شروع به كاهش زمان Ton می كند تا جریان ذوزنقه ای شكل اولیه از M تا P و جریان ذوزنقه ای

ثانویه از T تا W طول بكشد (شكل های 5-4 الف و 5-4 ب ) .

در اینجا سطح شكل موج ولتاژ اولیه ترانسفور و هنگامیكه ترانزیستور روشن است برابر با سطح شكل موج ولتاژ در زمان خاموش ترانزیستور است .

این امر شرطی است كه طبق آن هسته تراس در پایان یك سیكل كامل سوپرچینگ به نقطه ابتدایی روی حلقه هسیترزیس مربوطه Reset شود . یا به بیان دیگر این شرط حاكی از ‌آن است كه مقدار متوسط یا DC ولتاژ روی اولیه برابرصفر است البته بافرض این كه مقاومت Dc اولیه صفر می باشد كه در این صورت امكان وجود یك ولتاژ DC روی مقاومت صفر وجود ندارد .

حال در مد پیوسته ، افزایش جریان بار بوسیله افزایش ابتدایی زمان Tonتامین می شود .( از MP به MS در شكل ( ج 5-4) كه این كار باعث كاهش زمان خاموشی از Tw به Xw (شكل 5-4 د ) . كه انتهای بالس جریان ثانویه نمی تواند بیشتر به راست حركت كند چرا كه زمان مرده ای نداریم . اگر چه ؟؟ جریان ثانویه مقداری افزایش یافته (از نقطه U به Y ) ناحیه از دست رفته در كاهش زمان toff(T تا X ) بیشتر از ناحیه ای است كه شیب UV به YZ در شكل 5-4 (د) تغییر می یابد .

بنابراین در مد پیوسته ، یك افزایش ناگهانی در جریان DC خروجی ، درابتدا باعث كاهش در عرضی و افزایش كوچكی در ارتفاع جریان ذوزنقه ای ثانویه می شود . بعد از چند سیكل سویچینگ متوسط ارتفاع شكل موج بالا می رود و پهنای آن به نقطه ای كه سطح ناحیه ولتاژ روشنایی برابر با سطح ناحیه ولتاژ خاموشی روی اولیه باشد كاهش می یابد .

👇محصولات مشابه با گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته👇

مقاله گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته ترنچرها ماشین های حفاری پیوسته پاورپوینت سیستم انتقال قدرت پیوسته CVT تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ) تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری ) استفاده از اشكال دارویی (پیوسته رهش) جهت جلب رضایت بیمار استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار تحقیق بررسی استفاده از اشكال دارویی پیوسته رهش جهت جلب رضایت بیمار دانلود پاورپوینت سیستم انتقال قدرت پیوسته CVT Continuously Variable Transmission

👇محصولات تصادفی👇

اصول مهندسی برق مقاله تعیین ضریب نفوذپذیری به روش بار آبی ثابت تحقیق درباره امنیت اطلاعات در شبكه مقاله برآورد پتانسیل های صادراتی با استفاده از تقریب مدل اصطلاح نامه روانشناسی (فایل ورد 197 صفحه ای) تحقیق جامع و کامل داده و مدیریت دانش دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم 500 تست جامعه شناسی گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی 1 مدل شیء بررسی ITO و ویژگی های آن کتاب نقشه کشی (2) دانلود پاورپوینت حجاب و عفاف کتاب طب الرضا پاورپوینت عكس های پایانی دیوار برشی-سقف تیرچه بلوک-اتصال تیر به ستون-اجرای راه پله در ساختمان اسكلت فلزی و عکس ساختمان اسكلت بتنی

👇کلمات کلیدی👇

گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته;تحقیق گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته;دانلود گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته;دانلود گذر بین مد پیوسته و ناپیوسته; گذر مد پیوسته; گذر مد ناپیوسته;مد پیوسته و ناپیوسته; مد پیوسته و ناپیوسته;دانلود مقاله