مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | accused | 1923

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

*مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران*

_ فن آوری اطلپروتكل ب

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی كشور است كه عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) میباشد.

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط كمیسیون های فنی مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد. سعی بر این است كه استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل: تولیدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد.پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای كمیسیون های فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات وپیشنهادهـا در كـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می شود.

پیش نویس استانداردهایی كه توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در كمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره ((5)) تدوین و در كمیته ملی مربوط كه توسط مؤسسه تشكیل میگردد به تصویب رسیده باشد.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد كه در تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط كلی ونیازمندیهای خاص كشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از كیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات كشور، اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.

همچـنین بمنظـور اطـمینان بخـشیدن به استفاده كنندگـان از خـدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی كنندكان سیستم های مدیریت كیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و كالیبره كنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت می نماید. ترویج سیستم بین المللی یكاها ، كالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد.

كمیسیون استاندارد فن آوری اطلاعات – ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها – شبكه های محلی و شهری- مشخصات مشترك – بخش چهارم : پروتكل بارگذاری سیستم

رئیس

سمت یا نمایندگی

صادقی ، غلامحسین (لیسانس مهندسی مخابرات )

شركت مخابرات ایران

اعضاء

بنیادی رام ، سیامك(محقق – دكترای مخابرات )

دانشگاه امیركبیر

رسولی ، احمدرضا(فوق لیسانس نرم افزار)

شركت مخابرات ایران

رشیدی ،‌پرویز(لیسانس مهندسی سخت افزار)

شركت تعاونی تولید تجهیزات مخابرات

سید موسوی، سید حسن (دكترای مخابرات )

دانشگاه شاهرود

محسنی بهبهانی ، عالیه (لیسانس مهندسی برق )

شركت مخابرات ایران

دبیر

انوشه ،‌سمیه (لیسانس كامپیوتر)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

فهرست مطالب

1 هدف و دامنه كاربرد………………………………………………………………1

2 كلیات…………. ………….…………………………………………..………3

3 مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………5

4 اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….7

5 منبع موثق ………………….………………………………………………… 8

6 معماری ………………….……………………………………..…………….8

7 تعریف سرویس………………………………………………………..………10

7-1 System –Load request ……………..….…………………..…………………11

7-2 System – Load indication ………………..……………….…………………12

7-3 System –Load response .………………………………….…………..……..13

7-4 System –Load confirm ………………….……...……..…………….………14

8 مشخصات پروتكل…..………..…….………………………………….………16

8-1 خلاصه ای از واحدهای داده پروتكل (PDU ها)…………….…………………….16

8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………17

8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………22

8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..26

8-5 Group status Request PDU …………………………………………………28

8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………29

8-7 عناصر عملیات ………………………………………………………………31

8-8 استفاده از سرویس های لایه ای …………………………………………….…55

الف

8-9 كد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………57

9 كلاس های شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم …………………………61

9-1 كلیات ……………………………………………………………………….61

9-2 تعاریف شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ……………………..……63

9-3 تعاریف كلاس شئ مدیریت شونده پروتكل بارگذاری سیستم ….………………....72

10 تطابق ………..………………………………………………………………..82

10-1 تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………82

10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………83

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتكل (PICS)………………84

پیوست ب (الزامی ) تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………100

پیوست پ (الزامی ) عملكرد های سیستم ……………………………………………103

👇محصولات مشابه با مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران👇

پاورپوینت كارآفرینی پروژه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مقاله مرکز تحقیقات مخابرات ایران گزارش کاراموزی مركز تحقیقات ایران خودرو مقاله آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها در شرکت ایران خودرو گزارش کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش كشاورزی،بخش تحقیقات خاك و آب دانلود آشنایی با استاندارد ISO 10006 17 ص آفازی (آنومی) فراهم كردن منبع برای تمرینات بالینی، تحقیقات در آفازی و همچنین تحقیقات روان - زبان شناختی کتاب خلاصه نکات استاندارد های حسابداری ایران روش های طراحی و تولید صنعتی کناف ایران

👇محصولات تصادفی👇

بهداشت روانی فرد از بدو تولد تا دوسالگی مقاله درمورد ادنو کاسیوم معده مقایسه کارایی استراتژی های تکنیکال میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت با روش خرید و نگهداری برای خرید سهام دانلود پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و پیشینه تحقیق خود، خودپنداره، خود آرمانی آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های 2و3 پرسشنامه بهزیستی روانشناختی بررسی شبكه های بی سیم پروژه آپارتمان 4 طبقه زیربنا 150 متری گزارش آزمایشگاه ترمودینامیک ( آزمایش برج خنک کن ) پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند کتاب زبان فارسی (3) مبانی نظری و پیشینه تحقیق شاخص های کیفیت زندگی شهری تحقیق در مورد زنبور عسل

👇کلمات کلیدی👇

اشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران;موسسه استاندارد;تحقیقات صنعتی ایران;اظهار تطابق;پیاده سازی پروتکل;فناوری اطلاعات;ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستم ها;پروتکل بارگذاری سیستم;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه;عملکردهای سیستم;سرویس های لایه ای;مشخصات پروتکل