مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری | accused | 2536

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری

*مقاله درباره ی طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری*

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

مقدمه :

بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیكن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیك می باشد.

هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در كتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم كار برای افزایش كارآیی نام برد، لیكن امروزه بهره وری از یك سنجش صرفاً كمی و داشتن یك معیار یا محك جلوتر رفته و به یك فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینكه Clque «كلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) كه تحقق دستمزد بیشتر و ساعات كار كمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.

Jan forestide كاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و كارل ماركس لنین معتقد است كه بهره وری كار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراكی می باشد. در یك نگاه كلی بهره وری كلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه كار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از كالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش كل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.

نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای كه مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفكر بهره وری در سیستم با راهكارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداكثر ارزش افزوده بكار می گیرد.

رشد اقتصادی و توسعه كشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای كه افزایش شاخص تولید ناخالص ملی كه شرط لازم برای بهره وری از یك زندگی با كیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.

ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند كه بهره ور باشند وبا استفاده از تكنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.

در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریك بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و كارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.

روش اجرا :

طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید كه عبارتند از :

بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی كشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذكور

در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های كلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.

بررسی مبانی تئوریك اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (كارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه

در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه كتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.

تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یك دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.

یافته ها:

در بخشی از طرح ساختار كنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشكیلات موجود شرح وظایف كلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشكی و غذا و دارو تبیین گردیده است.

براساس تشكیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد كه نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.

تشریح هدف محوری وزارت بهداشت كه همانا فراهم كردن موجبان تأمین بهداشت و درمان كلیه افراد كشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده كه با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.

ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه كاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشكیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و كوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.

وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی

تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیكی

مدیریت اجرای كلیه منابع انسانی، مالی، فیزیكی و اطلاعاتی

شناسایی اهداف بلندمدت و كوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره كل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره كل منابع فیزیكی – اداره كل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات كاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.

در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی كارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های كارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.

👇محصولات مشابه با مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری👇

مقاله درباره راه کارهای اندازه گیری شاخص های بهره وری مقاله درمورد راهنمای اندازه گیری شاخص های بهره ور پاورپوینت اندازه گیری بهره وری (فصل چهارم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری) مقاله درباره اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دانلود بهره وری اندازه گیری و تحلیل مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی دانلود پاورپوینت تاریخچه، معرفی و نحوه محاسبه انواع شاخص(ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیری در مسائل مالی) گزارش کاراموزی طراحی یك سیستم اندازه گیری مقاله اندازه‌گیری الكتریكی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان كرج جزوه کودکان استثنایی دانلود اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز چگونه وابسته به درس و مدرسه و ماندن در کلاس علاقه مند نمایم آیین ها و روش تدفین مردگان در دوران باستان پروژه طرح کارآفرینی کارگاه تولید نخ POY پلی استر بررسی عقد و اجاره توانستن جذاب کردن درس انشا برای دانش آموزان پرسشنامه هوش اجتماعی پاورپوینت مطالعات در رابطه با مجتمع بین الحرمین شیراز بررسی امكان فرآوری كانسارهای وانادیوم و تنگستن دار پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی گزارش كارآموزی سیستم سوخت رسانی ماشین در نمایندگی ایران خودرو پاورپوینت سه نوع الهام پذیری از طبیعت در معماری مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی

👇کلمات کلیدی👇

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری ;معاونت توسعه مدیریت;منابع;بهره وری;ثروت ملل;کاهش قیمت فروش;منابع مصرفی;نقش مدیریت;اجتماعی;واحدهای تولیدی;خدماتی;رشد اقتصادی;کارایی و اثر بخشی;وزارت بهداشت;دانلود ;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه