بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران | accused | 7042

دانشجوی محترم سلام و عرض ادب. در این پست فایل کامل بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران معرفی شده است. این فایل نسبت به سایر سایت ها جامع تر و با کیفیت بالاتری بوده پس پیشنهاد می کنم حتما از سایت ما دانلود بفرمایید. توجه: اگر رمز اینترنتی یا همان رمز دوم کارتتون رو در اختیار ندارید، باید برای پرداخت هزینه محصول آن را تهیه کنید. برای این منظور به عابر بانک مراجعه کنید.

١١٠ «. ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﻮ » : ﺑﻄﻠﻤﯿﻮس بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻨﻮﯾﺲ و بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ﺑﺮاي او ﺑﻔﺮﺳﺖ و اﮔﺮ وي بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران درﺧﻮاﺳﺖ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ﺑﻪ «. اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺪون بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﺸﻮن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

عنوان محصول: بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشكیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................

2. خصوصیات مال حاصل از ارتكاب جرم .........

3. خصوصیات مرتكب جرم...............................................

بند دوم: عمل مرتكب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتكاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانكها.......

1-1 تصفیه پول............................

2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1 معاملات كلان از طریق نزدیكان............

4-1 وام های صوری و دروغین................

5-1 اسمور فینگ ..........................

6-1 استفاده از بانكهای كارگزار............

7-1 نقل و انتقال الكتریكی و استفاده از كارتهای هوشمند

8-1 بهشتهای مالیاتی.....................

.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانكی

1-2 حواله ................................

2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

1-3 قاچاق پول.......................................................

2-3 استفاده از كازینوها..................

3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................

2. مرحله لایه گذاری.......................................................

3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشاركت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصلاول :‌اقداماتانجامگرفتهدرسطحبینالمللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای

گفتار اول : كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988.................

گفتار دوم : اعلامیه كمیته بال .................

گفتار سوم:‌كنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : كنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی

گفتار ششم :‌كنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصلدوم : راهكارهایارائهشدهبرایمبارزهباپولشویی

مبحث اول: راهكارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی كیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت كیفری برای اشخاص حقوقی

مبحث دوم: راهكارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تكالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشكوك ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشكوك

بند ششم : آموزش كاركنان وكارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تكالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تكالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌كنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانكها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت كنترل ....

مبحث سوم : راهكارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهكارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل كشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همكاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی كیفری .................

بند سوم :‌انتقال محكومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محكومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست

👇محصولات مشابه با بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران👇

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا مقاله در باره جایگاه پولشویی در ایران محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگی بام سبز دیوارهای حایل گزارش تخصصی معلمان بهینه سازی وظایف و مسئولیت های معاون اجرایی مدارس مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی واردات برنج پروژه کارآفرینی بهره برداری از معدن سولفات سدیم پروژه کارآفرینی تولید پارچه کشباف مقاله بررسی نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن جنبش نرم افزاری پاورپوینت طرح توجیهی مدیریت در مسائل طراحی کافی نت ها و وب و نرم افزار مونو (تحولی در برنامه‌نویسی تحت لینوكس) پاورپوینت مدیریت سود و هموارسازی سود پاورپوینت تکنولوژی نانو در سخت افزار دانلود تحقیق كاربردهای ICT در آموزش 36 ص

👇کلمات کلیدی👇

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران; جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران ;جرم پولشویی در اسناد بین المللی