👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق زهكشی و بهسازی خاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق زهكشی و بهسازی خاک

تولید فراوان خوار‌وبار و فرآورده‌های كشاورزی در بخشهایی از كرة زمین و نیاز نومیدانه به آن در بخشهای دیگر، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای پدید آورده است. به طوری كه نه تنها سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی كشورهای نیازمند به وسیلة كشورهای صنعتی رقم می‌خورد، بلكه زندگی روزمرة مردم سرزمینهای وابسته نیز به تصمیماتی بستگی یافته كه در كشورهای سلطه‌گر گرفته می‌شود.

تقسیم جهان به اكثریت نیازمندان و گرسنگان مصرف كننده و اقلیت تولید كنندة مواد غذایی، گسترده شدن هر روزة فاصلة ناپیمودنی تولید و انباشت انبوه فرآورده‌های كشاورزی از سویی و فقر پایدار از سوئی دیگر، به فاجعه‌ای آن چنان دردناك انجامیده، كه بحران ناشی از آن، بازتابهای عمیقی را در در سراسر جهان به وجود آورده و پیامدهای نگران كننده‌ای به بار خواهد آورد.

))شورای جهانی تغذیه وابسته به سازمان ملل(( در گزارشهای سال 1974 و 1981 اعلام می‌كند كه 65 كشور جهان سوم تا پایان قرن بیستم از تغذیة مردم خود كاملاً ناتوان خواهند شد، همین گزارش می‌افزاید: «هم اكنون در جهان، 200 میلیون كودك كمتر از 5 سال، از سوء تغذیه و گرسنگی رنج می‌برند.

طبق ارقام هراس آوری كه در »كنفرانس روز جهانی تغذیه» (اكتبر 1981) اعلام شد، در هر 2 ثانیه یك كودك بر اثر گرسنگی تلف می‌شود و تنها در امریكای لاتین سالانه یك میلیون كودك جان خویش را به دلیل گرسنگی از دست می‌دهند.بدین سان در حالی كه جهان پیشرفته با مسایل مازاد تولید خویش روبرو است، بی‌غذایی و بدغذایی در كشورهای جهان سوم، به شكار مرگبار انسانها ادامه می‌دهد. در جهانی كه اجساد باد كردة كودكان آسیایی و آفریقایی كه از گرسنگی، به مرگی دردناك مرده‌اند حتی در شهرهای بزرگ كشورهای عقب افتاده، منظره‌ای عادی و معمولی است، در جهانی كه بی‌غذایی و سوء تغذیه داغ خویش را بر چهرة ملل كشورهای جهان سوم نقش كرده است و انواع بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و كمبود مواد غذایی، همراهان جدایی ناپذیر انسان گرسنه شده‌اند، ایالات متحدة امریكا با مشكل تولید اضافی غلات روبرو است.

پژوهشهای علمی نشان می‌دهد، كه از سال 1931 تا كنون مقدار غذای سرانه نه تنها افزایش نیافته، بلكه طی دهة گذشته كاهش هم یافته است.

تا دو قرن پیش و قبل از بهره‌گیری از نتایج انقلاب صنعتی دوم در كشاورزی، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، خود، تولید كنندگان اصلی و صادر كنندگان محصولات كشاورزی اعم از غذایی و صنعتی بوده‌اند. از قرن 15 تا اواخر قرن نوزدهم میلادی سیاست استعماری كشورهای اروپای غربی بر این بود كه كشورهای زیر سلطة آسیایی و آفریقایی و آمریكای لاتین، به امر كشاورزی تك پایه‌ای اشتغال داشته و اروپای غربی به تولید صنعتی بپردازد. این تقسیم كار جهانی، كشورهای زیر سلطه را به تولید كنندگان محصولات كشاورزی تبدیل كرد، به این ترتیب، كشورهای زیر سلطه نه تنها مواد غذایی مورد نیاز دنیای صنعتی آن روزگار را تأمین می‌كردند، بلكه تولید كنندة مواد اولیة كارخانه‌های تولیدی اروپای غربی نیز بوده‌اند.

اگر هدف خودکفایی کشاورزی باشد ، تأمین آن جز از طریق افزایش سطح زیر کشت ویا افزایش عملکرد و یا هر دو ، امکان پذیر نیست و جهت دست یابی به این آرمان ،اجرای شبکه های زهکشی در صورتی که سایر عوامل تولید در موقعیت بهینه و مطلوبی

باشند ، به این هدف کمک می کند ولی در صورتی که زهکشی را بدون توجه به سایر عوامل تولید مورد توجه قرار داده و چنان پنداریم که کمبودها و نواقص و معایب سایر عوامل نیز با گذاردن چند تمبوشه درخاک بر کنار می شود ،اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم .

بنابراین طرح زهکشی هنگامی موفق خواهد شد که بخشی از یک طرح توسعه کشاورزی ویا توسعه اقتصادی باشد .

👇محصولات تصادفی👇

طراحی دریل سی ان سی جوشکاری آرگون یا تیگ Tig Welding مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارهای مالی دانلود پاورپوینت آموزش انواع میگو با اسامی علمی و مشخصات هر خانواده پاورپوینت سیلاب های شهری - سیل سال 1388 شهر قم